9:00 - 15:30 (posledný vstup 14:30)

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Múzea liptovskej dediny Pribylina

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1

Liptovské múzeum Ružomberok, Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok (ďalej len „Poskytovateľ") vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) pre sezónu 2021 za účelom úpravy poskytovania služieb - prehliadky expozícii v Múzeu liptovskej dediny Pribylina (ďalej len „MLD“), vrátane prepravy cestujúcich vo vlakoch Považskej lesnej železnice (ďalej len „PLŽ“) v súlade s prepravným poriadkom PLŽ a úpravy práv a povinnosti s tým súvisiacich.

 

1.2

Aktuálne VOP a prepravný poriadok PLŽ sú zverejnené na stránke www.skanzenpribylina.sk a www.liptovskemuzeum.sk, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“).

 

2. Definícia pojmov

 

2.1

Poskytovateľ je Liptovské múzeum Ružomberok, so sídlom Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja.

 

2.2

Objednávateľ je fyzická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy o poskytovaní služieb. Objednávateľ je osoba, ktorá má záujem uzavrieť Zmluvu o poskytovaní služieb s Poskytovateľom

 

2.3

Tretie subjekty, tretie osoby sú akékoľvek iné osoby a subjekty odlišné od Poskytovateľa a Objednávateľa, ak nie je v týchto VOP ustanovené inak.

 

2.4

Zmluva o poskytovaní služieb (ďalej aj „Zmluva") je zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorej predmetom je:

a) sprístupnenie a prehliadky expozícii v Múzeu liptovskej dediny Pribylina a s tým súvisiace služby,

b) poskytovanie služieb prepravy cestujúcich vo vlakoch Považskej lesnej železnice (ďalej len „PLŽ“) v súlade s prepravným poriadkom PLŽ, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých vo VOP,

c) záväzok Objednávateľa služby riadne používať a Poskytovateľovi zaplatiť odplatu vo výške, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých vo VOP.

 

2.5

Dočasné prerušenie poskytovania Služby je úkon Poskytovateľa, ktorým dočasne znemožní Objednávateľovi využívanie Služby za podmienok ustanovených týmito VOP.

 

2.6

Lístok je potvrdenie o uzavretí Zmluvy vydané poskytovateľom v elektronickej alebo listinnej podobe s uvedením objednanej a zaplatenej služby, ako aj dátumu rezervácie danej služby.

 

3. Uzavretie Zmluvy, Objednanie Služieb

 

3.1

Objednávateľ má možnosť počas letnej sezóny 2021 zakúpiť si vstupenku podľa ponuky a za ceny uvedené v Cenníku vydanom poskytovateľom pre sezónu 2021.

 

3.2

Zmluva je uzatvorená okamihom vykonania platby za zvolený druh vstupenky, v prípade bezplatných služieb okamihom potvrdenia elektronickej objednávky.

 

3.3

Objednávku je možné uskutočniť elektronicky na stránke poskytovateľa www.skanzenpribylina.sk v sekcii „Kúpiť vstupenky.“

 

3.4

Poskytovateľ si vyhradzuje práva odmietnuť prijatie objednávky z technických alebo kapacitných dôvodov. O uvedených dôvodoch poskytovateľ objednávateľa informuje priamo pri zadaní objednávky v rezervačnom systéme poskytovateľa, resp. v pokladni MLD poskytovateľa.

 

3.5

Predaj lístkov sa realizuje aj priamo v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline počas dní prevádzky a počas prevádzkových hodín v tieto dni, ktoré určuje poskytovateľ.

 

4. Poskytovanie prepravných služieb

 

4.1

Súčasťou poskytovania služieb podľa týchto VOP je aj poskytovanie služieb prepravy cestujúcich vo vlakoch Považskej lesnej železnice (ďalej len „PLŽ“) v súlade s prepravným poriadkom PLŽ, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých vo VOP.

 

4.2

Rezerváciu prepravy uskutoční objednávateľ zaslaním objednávky na stránke poskytovateľa www.skanzenpribylina.sk v sekcii „Kúpiť vstupenky / jazda historickým vláčikom.“ Rezervácia je vykonaná okamihom potvrdenia elektronickej objednávky.

 

4.3

Prepravné služby zahŕňajú Jazdu historickým vláčikom z vozového parku úzkorozchodnej Považskej lesnej železnice, ktorá premávala v doline Čierneho Váhu od 1. sv. vojny až do roku 1972. Vláčik jazdí zo zastávky "Dedina" smerom do zastávky Depo a späť.

 

4.4

Jazda historickým vláčikom je bezplatná. Cena Lístka však nezahŕňa zásah záchrannej služby v prípade úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu objednávateľa počas využívania služieb poskytovaných poskytovateľom.

 

4.5

Lístok je neprenosný a jednosmerný - podľa prepravného poriadku.

 

4.6

Nakoľko vagóny nie sú bezbariérové, pretože sa jedná o historický vlak (viď bod 5.4 prepraveného poriadku), preprava imobilných osôb a osôb zdravotne znevýhodnených je možná len v sprievode iných osôb. V prípade požiadavky o prepravu zdravotne znevýhodnenej osoby pohybujúcej sa na invalidnom vozíku, je táto osoba alebo dospelá osoba vykonávajúca sprievod takejto osobe povinná už pri kúpe lístka oznámiť svoju požiadavku na prepravu a požiadať o pomoc pri preprave tejto osoby s invalidným vozíkom. Príchod zdravotne znevýhodnenej osoby do priestoru nástupišťa si zabezpečuje táto osoba samostatne za pomoci sprevádzajúcej osoby. Zamestnanci poskytovateľ vykonávajúci obsluhu dopravných zariadení poskytnú pri nástupe a výstupe zdravotne znevýhodnenej osoby z dopravného zariadenia pomoc.

 

4.7

Vo vagónoch je zakázané prepravovať zvieratá, bicykle a iné dopravné prostriedky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zakázať vstup do vláčiku, resp. obmedziť poskytnutie služieb podľa týchto VOP osobám porušujúcim zákaz podľa prvej vety.

 

4.8

Kapacita historického vláčika je obmedzená. V prípade prekročenia prepravnej kapacity si poskytovateľ vyhradzuje právo odmietnuť objednávateľovi poskytnúť objednané (rezervované) prepravné služby. V prípade odopretia poskytnutia služieb z dôvodu prekročenia prepravnej kapacity, technických alebo iných príčin, objednávateľ nemá právo na vrátenie akejkoľvek časti vstupného, ktorého súčasťou bolo poskytnutie prepravných služieb.

 

4.9

Rezervácia prepravy v súlade s bodom 4.9 nie je nárokovateľná.

 

4.10

Rezerváciu prepravy je možné uskutočniť najneskôr do 24:00 hod. predchádzajúceho dňa. Na rezervácie uskutočnené v deň vykonania požadovanej prepravy bude poskytovateľ prihliadať len v prípade, ak to umožní kapacita vláčika.

 

5. Práva a povinnosti Poskytovateľa, Zodpovednosť Poskytovateľa

 

5.1

Poskytovateľ je povinný poskytovať dohodnuté Služby v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých Zmluvou alebo Objednávkou a stanovených vo VOP. Pri poskytovaní Služieb je Poskytovateľ viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

 

5.2

Poskytovateľ je oprávnený uskutočniť krátkodobé prerušenie v poskytovaní Služby na nevyhnutne dlhú dobu za účelom údržby a prípadných opráv svojich zariadení.

 

5.3

Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služby, pokiaľ je poskytovanie Služby znemožnené alebo obmedzené neodvrátiteľnou udalosťou, ktorú nebolo možné predvídať alebo jej zabrániť (najmä vyššia moc a iné okolnosti vylučujúce zodpovednosť).

 

5.4

Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť Objednávateľovi plánovaný výpadok Služby bez zbytočného odkladu vopred. Výpadok Služby spôsobený neodvrátiteľnou udalosťou sa Poskytovateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi bezodkladne, hneď ako sa o výpadku a príčinách výpadku dozvie.

 

5.5

Poskytovateľ nezodpovedá za škody alebo ušlý zisk, ktorý Objednávateľovi vznikol používaním Služieb, pokiaľ Poskytovateľ poskytol Objednávateľ Služby riadne a včas, teda v súlade s týmito VOP a všetkými príslušnými právnymi normami, ktoré upravujú poskytovanie dojednaných Služieb.

 

6. Práva a povinnosti Objednávateľa, zodpovednosť Objednávateľa

 

6.1

Objednávateľ je povinný Služby užívať len spôsobom, ktorý je v súlade s VOP, s prípadnými pokynmi Poskytovateľa a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

6.2

Kúpou Lístka a využívaním služieb sa objednávateľ zaväzuje dodržiavať pokyny poverených zamestnancov poskytovateľa, prepravné podmienky, tieto všeobecné obchodné podmienky, osobitné obchodné podmienky, jednotlivé prevádzkové poriadky, jednotlivé prepravné poriadky, návštevné poriadky.

 

6.3

Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať aj bezpečnostné pokyny a pokyny poverených zamestnancov poskytovateľa alebo nimi určených osôb a všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce pohyb osôb v areáli MLD.

 

6.4

Objednávateľ je povinný počas celej doby poskytovania služieb podľa týchto VOP mať pri sebe platný Lístok. Zákazník je povinný na požiadanie zamestnanca poskytovateľa alebo inej určenej osoby predložiť platný Lístok pre účely kontroly.

 

6.5

Poskytovateľ je oprávnený zakúpený lístok znehodnotiť (zablokovať) a znemožniť tak objednávateľovi využívanie služieb v prípade zistenia, že lístok používa osoba, ktorá nie je oprávnená ho používať, alebo ak je kontrolou poskytovateľa zistené, že lístok používa aj osoba, ktorá pri prvom vstupe nepoužila tento lístok. Neprenosné lístky sú platné len s preukazom totožnosti alebo iným dokladom preukazujúcim totožnosť alebo inú skutočnosť potvrdzujúcu nárok na zľavu, pri deťoch do 15 rokov s preukazom poistenca alebo iným dokladom preukazujúcim totožnosť, pri študentoch od 16 do 26 rokov s preukazom poistenca, študentským preukazom, preukazom ISIC, pri osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s preukazom ŤZP, resp. ŤZP-S. Pre účely kontroly je poskytovateľ oprávnený požadovať k nahliadnutiu predloženie preukazu totožnosti, cestovného pasu, preukazu poistenca, študentského preukazu, preukazu ISIC, preukazu ŤZP, resp. ŤPZ-S.

 

6.6

Poskytovateľ je tiež oprávnený zakúpený lístok znehodnotiť (zablokovať) a znemožniť tak objednávateľovi využívanie služieb v prípade, ak objednávateľ svojím správaním porušuje poriadok, všeobecne záväzné právne predpisy, dobré mravy, zásady slušného správania, ako aj v prípade, ak je objednávateľ zjavne pod vplyvom omamných alebo psychotropných látok.

 

6.7

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odoprieť objednávateľovi služby v prípade, že objednávateľ svojím správaním ohrozuje alebo poškodzuje majetok alebo oprávnené záujmy poskytovateľa alebo život, zdravie alebo majetok ostatných návštevníkov, alebo životné prostredie, prípadne neuposlúchne odporúčania, príkazy a zákazy poverených pracovníkov prevádzkovateľa alebo iných oprávnených osôb, a to napriek výslovnému upozorneniu.

 

6.8

V prípade znehodnotenia lístka z dôvodu porušenia všeobecných obchodných podmienok nemá objednávateľ nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu za nemožnosť využitia služieb poskytovaných poskytovateľom, ani nárok na vrátenie zákazníkom zaplatenej ceny alebo jej alikvotnej časti.

 

6.9

Bez súhlasu poskytovateľa platí zákaz využívania služieb na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné). Lístok neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu poskytovateľa ako prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

6.10

Objednávateľ je povinný uhradiť Cenu za poskytnuté Služby riadne a včas.

 

6.11

Objednávateľ je povinný zoznámiť sa pred začatím využívania Služby s obsahom VOP.

 

7. Cena Služby

 

7.1

Cena Služieb je stanovená poskytovateľom podľa aktuálneho cenníka Liptovského múzea Ružomberok pre MLD Pribylina. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu aktuálneho cenníka.

 

7.2

V prípade zmeny cien uvedených v cenníku služieb je Poskytovateľ povinný uvedenú zmenu aktualizovať a zverejniť na internetovej stránke.

 

7.3

Úhradou ceny Služieb sa rozumie ich pripísanie v plnej výške v prospech účtu Poskytovateľa.

 

7.4

Cena Služieb je splatná v mene EUR, platbou kartou na účet Poskytovateľa.

 

8. Spracúvanie osobných údajov

 

8.1

Zásady spracúvania osobných údajov a informácie, ktoré má poskytovateľ povinnosť poskytnúť objednávateľovi v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súvisiacu so spracúvaním osobných údajov objednávateľovi sú k dispozícii v prevádzkach poskytovateľa a tiež sú uverejnené na stránke www.skanzenpribylina.sk.

 

9. Zodpovednosť za škodu

 

9.1

Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením svojich zákonných alebo zmluvných povinností s výnimkou prípadu, keď porušenie alebo nesplnenie povinnosti bolo spôsobené prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany, a ktorá jej bránila v splnení jej povinnosti.

 

9.2

V prípade, že dôjde počas využívania služby poskytovanej k vzniku škody na majetku alebo zdraví objednávateľa, ktorej náhradu bude objednávateľ požadovať od poskytovateľa, v prípade preukázania predpokladov vzniku zodpovednosti poskytovateľa za takto vzniknutú škodu, je objednávateľ povinný bezodkladne (t. j. okamžite po vzniku škodovej udalosti) po vzniku takejto škody informovať o vzniku škody a o priebehu udalosti poskytovateľa, a to na správe MLD alebo v pokladni MLD, resp. telefonicky na kontaktnom čísle uvedenom na internetovej stránke a poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť pri objasnení priebehu udalosti a miestnej obhliadke. V prípade vzniku škody na majetku, sa náhrada škody, ak je to možné a účelné, poskytuje uvedením veci alebo vecí do pôvodného stavu.

 

10. Zmena VOP

 

10.1

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu VOP, a to aj v priebehu doby trvania Zmluvy.

 

10.2

Zmena VOP bude bezodkladne oznámená na internetovej stránke poskytovateľa.

 

11. Reklamačný poriadok

 

11.1

Poskytovanie služieb sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

11.2

Objednávateľ má právo na poskytnutie služieb, vrátane služieb prepravy v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne.

 

11.3

Objednávateľ má možnosť uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) formou e-mailu zaslaného na kontaktnú e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú na internetovej stránke poskytovateľa bez zbytočného odkladu všetky poruchy služby poskytovaných v rámci Zmluvy.

 

11.4

Reklamácia musí obsahovať zrozumiteľný popis reklamovanej služby. Reklamácie sa vybavujú v zákonom stanovenej lehote, podľa ich zložitosti a technickej alebo administratívnej náročnosti.

 

11.5

Objednávateľ je povinný uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie, najneskôr však nasledujúci kalendárny deň po dni, v ktorom sa služba mala poskytnúť, alebo v ktorom sa neuskutočnila v dojednanom rozsahu, inak právo na reklamáciu zaniká.

 

11.6

Objednávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť pokladničný doklad o zakúpení Lístka a preukaz totožnosti. Poskytovateľ po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie nepresiahne 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

 

11.7

Náhrada ceny lístka sa poskytuje výlučne formou, akou bola uskutočnená úhrada za objednané a nevyužité služby.

 

11.8

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie každého prípadu reklamácie služieb a posúdenie oprávnenosti reklamácie a požiadaviek objednávateľa a poskytnutia náhrady ceny lístka a jeho spôsobu alebo výšky.

 

11.9

V prípade, ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, má objednávateľ právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ na žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má objednávateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

12. Odstúpenie od zmluvy

 

12.1

Objednávateľ má právo v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstúpiť od Zmluvy uzavretej v súlade s týmito VOP do 14 dní odo dňa jej uzavretia, najneskôr však 24 hodín pred dátumom poskytnutia služby, t. j. návštevy MLD, resp. poskytnutia prepravnej služby.

 

12.2

Právo na odstúpenie od Zmluvy môže uplatniť u poskytovateľa v elektronickej podobe. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty, resp. najneskôr 24 hodín pred poskytnutím služby.

 

12.3

Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

 

12.4

Poskytovateľ je povinný vrátiť objednávateľovi platbu rovnakým spôsobom, aký použil objednávateľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa dohodnúť sa s poskytovateľom na inom spôsobe platby.

 

12.5

Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný predložiť pokladničný doklad a v prípade Lístka zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu e-mail potvrdzujúci nákup.

 

13. Mimosúdne riešenie sporov

 

13.1

Všetky ustanovenia Zmluvy a VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

13.2

Právne vzťahy Zmluvou a VOP výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP platí právo Slovenskej republiky aj v prípade, že Objednávateľ je cudzinec, zahraničná osoba alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

 

13.3

Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu vzniknutých na základe Zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy sa Objednávateľ a Poskytovateľ pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaný súdom príslušným podľa Civilného sporového poriadku.

 

13.4

Ak Zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce zo Zmluvy musia byť voči druhej strane uplatnené písomne.

 

14. Vyššia moc

 

14.1

Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, pokiaľ takéto neplnenie je zavinené pôsobením vyššej moci. Vyššou mocou sa rozumejú najmä požiar, zemetrasenie, havária, štrajk, embargo, administratívne opatrenia štátu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť.

 

14.2

Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, kým trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

 

15. Záverečné ustanovenia

 

15.1

Text VOP v slovenskom jazyku je záväzný a má prednosť pred znením VOP v akomkoľvek inom jazyku.

 

15.2

VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti a platnosti nových VOP.

 

15.3

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 02.06.2020.

Awesome Image